Vid - Prud - Dragovija - Podgrede - Ograđ

 

 

 

 

Početna ->  List župe -> Broj 4 >>> Crtice iz prošlosti župe 1/2

 

Crtice iz prošlosti župe

 U ovom tekstu donosim neke podatke preuzete iz župnog arhiva u Vidu i sakupljene tijekom obilazaka triju starih crkava naše župe. Podaci će poslužiti svima koji ubuduće budu pisali o toj temi. Dokumenti nisu u cijelosti prepisani već je zbog njihove veličine i količine izvršen izbor onih podataka koji su se autoru činili najvažnijim.

Crkva Gospe od Snijega kakva je trebala biti sagrađena iza 1900. godine u Vidu. (po Ć. M.Ivekoviću)

 

 BLAGAJNIČKI DNEVNICI

BLAGAJNIČKI DNEVNIK 1, bilježnica broj 15.

1862 do svetog Trojstva- Ploča za crkvu Sv. Ivana na  Dragoviji.

1859-kad sam okova zvono da sam Mestru i arača 9:48

1859-da više poarči što e načini Gospina statula

1862 do svetog Trojstva- za propeće što kupismo 14:60

Arač od godine 1864 od augusta do Sv. Trojstva 1864- poarči što sagradi kampanea na Dragovi 101

BLAGAJNIČKI DNEVNIK 2

1896 za potrebe kod prekrivanja Sv. Vida 54

1899 za minanje i obzidanje ukopišta

1899 za bračko kamenje groblja (Stambuku) 846

1900 za popravak zavjetne crkve Sv. Vida 756

1918 za tri nova paramenta 400

10/11 1920 Doprinos crkve za novi oltar 4000

           Za prevoz istog iz Zagreba 2709

           Za stakla u crkvi 240

           Za bojadisanje crkve 1500

29/6 1922 Majstoru Medaku za radju Gosp. oltara 7 nadnica x 200 = 1400

 BLAGAJNIČKI DNEVNIK 3

1908 popravak crkve na Dragoviji 400 kruna

1909 zvona za crkvu na Dragoviji 211 kruna

1913 popravak crkve u Vidu 376 kruna

1913 popravak ukopišta Vid i Dragovija

1920 prevoz oltara iz Zagreba 2709

1920 bojadisanje crkve 1500 (od 25 do 30. rujna)

 

STANJE IMOVINE I DUGOVINE BAŠTINSTVA ŽUPSKE CRKVE BLAŽENE GOSPE OD SNIGA U VIDU PRAVIM POLOŽAJEM UKLJUČENO DO 31. PROSINCA 1890.

            II  Zgradje

            10. Kuća na jedan tavan pokrivena pločom ozidana u klaku sa 2 vrata prozora 4 tavan prost…..

            11. Župska Crkva Blažene Gospe od Sniga sazidana u klaku, pokrivena sa kupom, sa dvoja vrata i četiri mala prozora iznutri popločana, na istoj zvonik na rimsku na pročelju k zapadu, a na istok kapela za žrtvenik.

            12. Žrtvenik veliki sazidan od prosta kamena, na komu stoji svetoranište i na njemu pristolnica od drveta.

            13. Drugi žrtvenik od drveta bojadisan na komu je uzdignuta slika B. Gospe od sniga na postavi.

            16. Okolo crkve imade ozidno ukopište u klaku u istom mrtvarica u klaku pokrivena pločom.

            17. Područna crkva Svetoga Vida na polju ozidana u klaku od obična kamena pokrivena sa kupom, koja ima jedna vrata na pročelju i pet prozora, na pročelju istomu imade zvonik na rimsku sto ostaje k zapadu a sa strane istoka kapela na svod za žrtvenik, isto je sva popločana.

            18. Žrtvenik od obična kamena sazidan u klaku, na komu stoji prilika Svetog Vida na postavi

            19. Područna crkva kapela uzdignuta na čast svetoga Ivana Krstitelja postavljena na mistu zvanom Dragovija sazidana od kamena u klaku, pokrivena pločom, sa jednim vratim, prozora 2, popločana…

Žrtvenik sazidan u klaku od prosta kamena na kom je postavljena slika Svetog Ivana Krstitelja na platnu.

            Svaka crkva po dva zvona

 

IMOVNO STANJE ŽUPSKE CRKVE BL. GOSPE OD SNIGA U VIDU DNEVA 14 SJEČNJA 1896

            U trošnom stanju , prekrivena kupom. Na istoj zvonik s tri zvona. Dvoja vrata sa odnosnim ključevima i krakunima. Veliki oltar sa novim od drva pozlaćenim svetohraništem. Drugi oltarić Gospin od drva sa slikom Gospinom.

16- jedna crkvena zastava sa križem od srebra

17- jedno sridnje propeće od drva

22- tri Gospine slike od karte

48- crkva Sv. Vida sa oltarom i jednim zvonom na crkvi.

49- crkva Sv. Ivana na Dragoviji sa jednim zvonom na zvoniku

 

IMOVINA ŽUPSKE CRKVE B. G. SNIGA – VIDA (bez datuma)

 

            IMOVINE NEPOKRETNE

1.Župnička crkva B. G. od Sniga, pokrivena je kupom, sa dvoja vrata, jedna na pročelju, druga na stranu od podneva, su četiri male ponistre. Na istoj zvonik na rimsku su dva zvona. Crkva je unutra popločana sriedne ruke a nebo je ravno, osim kapele, koja je na svod. U istoj ima dva kamenita prosta žrtvenika. Na velikom stoji samo svetohranište i na njemu pristoljnica. Na drugom žrtveniku s lijeve strane ulazka diže se drveni oltarić a na istome prilika B. Gospe od Sniga na postavu. U istoj crkvi imade tavan i krštenica osebi sa dotičnim daščanim kubom. Kod vrata od ulaska nahodi se kamenica u zidu za vodu blagoslovljenu. Okolo crkve obzidanje brez klačnih zidom. Ukopalište sa dotičnom kučicom za sahranjivanje mrtavaca kroz pripisano   (opaska: Crkva matica nahodi se dosta u hrdjavom stanju i posve malušna prama pučanstvu)

            2. Crkva S Vida u selu Vidu veća od matice, B. Gospe od Sniga, ogradjena klačnim zidom, na istoj je zvonik na rimsku su dva zvona. Crkva je iznutra popločana, nebo je ravno osim kapele. Pokrivena je kupom. U crkvi nema već jedan žrtvenik i na istom prilika Sv. Vida i to na krpi. U istoj ima jedno sridne propelo i dva banka. Od ostalog nikakve vlastitosti nejma. (opaska: Ova crkva nahodi se pristojnom stanju. U istoj govori se misa na dan S. Vida i djegod u litu poradi koga ljudstva prama istom sveten)

             3. Crkva S. Ivana Krstitelja kapela na Dragoviji ogradjena klačnim zidom, na istoj je zvonik na rimsku sa jedno zvono. Crkva je iznutra popločana nebo je ravno, osim kapele. Pokrivena je pločom. U crkvi nema nego jedan žrtvenik i na istom prilika S. Ivana Krstitelja u krpi. U istoj ima jedno propelo i jedan banak. ( opaska: Ova nahodi se dosta pristojna, u njoj Župnik ima govoriti svake treće nedjelje D. misu)

            22. tri drvena križa sa raspelom

 POPIS S POTPISOM DON JOZE DAMIĆA NA DNU

            Za Sv. Vid pod br.4  ….jedna vrata i tri prozora…i bojadisanim drvenim kipom svetca.

            Za Sv. Ivana pod br.5  …i kipom svetca iz bojadisana drveta…

            Pod brojem 17. Pet zvona: tri na župskoj crkvi, jedno na crkvi Sv. Vida, jedno na crkvi Sv. Ivana (sa jednim malim povrh koje bi bilo šesto)

 

PODACI O OBNOVI SV. VIDA

            U troškovniku obnove Sv. Vida 1900. navedeni su slijedeći podaci:

Pokrivanje crkve 300 forinti

Izrada novog obojenog svoda sa zvijezdama 120 forinti

Kor dimenzija 8x2,30 metara 120 forinti

Vrata i prozori 50 forinti

Novi pod crkve 160 forinti

Novi inkarat 50 forinti

 

ZAPISNIK O PREDAJI ŽUPNOG UREDA 22 SRPNJA 1914.

            …..U crkvi Sv. Vida jedan oltar s kipom S. Vida. Sv. Ivan jedan oltar i slika sveca.

Stranica 1 >>2

 


na vrh

SADRŽAJ

Don Stanko Vrnoga:

Uvodna riječ

 Jakov Vučić:

Crtice iz prošlosti župe

Ante Pejar:

O narodnoj nošnji naše župe

Mirjana Kešina:

Iz dnevnika Joke Markote

Don Stanko Vrnoga:

Župnici Vida

Don Stanko Vrnoga:

Iz života naše župe

Marko Marušić:

Nastup lađarske...

Marko marušić:

Vrijeme iza nas

Ivan Vučić:

MNK Vid

Marin Volarević:

Mladi u našem selu

Sanja M.:

Požar

Jakov Vučić:

Ledena Gospa 2000.

Hirundo:

Moj did; Trudne ruke

Pjesme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impressum (kontakt) * © www.vid.hr  * mapa weba

prilagođeno rezoluciji 1024*768